Všeobecné obchodné podmienky pre právnické osoby

Tieto všeobecné obchodné podmienky určujú hlavné zásady a princípy obchodných vzťahov medzi spoločnosťou JTECHNIK spol. s r.o., ako predávajúcim a jeho odberateľmi a sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnych zmlúv, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.

čl. I.         Definícia pojmov

1.1           „Spoločnosť JTECHNIK spol. s r.o.“ alebo „predávajúci“ predstavuje obchodnú spoločnosť JTECHNIK spol. s r.o. so sídlom Poľnohospodárska 322/20, 911 06 Trenčín, IČO: 47 013 770 , IČ DIČ: 2023743865 , IČ DPH: SK2023743865 , zapísanú v Obchodnom register Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č. 27908/R , emailová adresa: info@sklucovadlo.sk, telefónne číslo: +421 944 004 112.

1.2           „Odberateľ predstavuje fyzickú osobu – podnikateľa alebo právnickú osobu, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu so spoločnosťou JTECHNIK potvrdením vystavenej objednávky.

1.3           „Tovar“ – predstavuje všetky produkty uvedené v platnom cenníku spoločnosti JTECHNIK.

čl. II.       Preambula

2.1           Tieto všeobecné obchodné podmienky sú platné a záväzné pre predaj všetkých tovarov spoločnosti JTECHNIK.

2.2           Tieto všeobecné obchodné podmienky  tvoria neoddeliteľnú súčasť zmlúv uzatvorených podľa zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov, súčasť predajných dokladov iných ako zmlúv a súčasť účtovných dokladov spoločnosti JTECHNIK.

čl. III.      Objednávanie a dodanie tovaru

3.1           Odberateľ objednáva tovar u predávajúceho prostredníctvom písomnej objednávky alebo inej formy objednávky, ktorá bude obsahovať údaje podľa bodu 3.2 týchto všeobecných obchodných podmienok.

3.2           Každá objednávka za účelom prevedenia nevyhnutných účtovných operácií musí obsahovať:
a) pri fyzickej osobe – podnikateľovi (SZČO): obchodné meno, úplnú adresu miesta podnikania SZČO, kontaktnú osobu, telefónne číslo alebo iné kontaktné údaje potrebné na prípadnú komunikáciu, IČO, DIČ, IČ DPH*, presné určenie tovaru, počet kusov, spôsob úhrady, spôsob dodania tovaru,
b) pri právnickej osobe (PO): obchodné meno, úplnú adresu sídla PO, kontaktnú osobu, telefónne číslo alebo iné kontaktné údaje potrebné na prípadnú komunikáciu, IČO, DIČ, IČ DPH*, presné určenie tovaru, počet kusov, spôsob úhrady, spôsob dodania tovaru.

*ak je objednávateľ platca DPH.

3.3           Spoločnosť JTECHNIK zaraďuje objednávky do systému v poradí, v akom prichádzajú.

3.4           Po odoslaní objednávky spoločnosť JTECHNIK potvrdí objednávku a oznámi odberateľovi termín, kedy bude tovar dodaný alebo pripravený na osobný odber. Týmto potvrdením objednávky vzniká kúpna zmluva medzi predávajúcim a odberateľom.

3.5           Predávajúci umožňuje odberateľovi využiť jeden z nasledujúcich spôsobov dodania tovaru:

  1. a) dodanie tovaru prepravnou službou (kuriérom),
  2. b) osobné prevzatie tovaru odberateľ

3.6           Ak nie je uvedené inak, miestom predaja a plnenia predávajúceho pri osobnom prevzatí tovaru odberateľom je manipulačný priestor predajného miesta spoločnosti JTECHNIK (napr. nakladacia rampa, pristavená paleta a pod.).

3.7           Predávajúci môže plniť, t.j. dodať tovar odberateľovi aj prostredníctvom tretích osôb.

3.8           Pri dodaní tovaru prepravnou službou (kuriérom) spoločnosť JTECHNIK zabezpečí poistenie tovaru na vlastné náklady.  Odberateľ je povinný riadne prekontrolovať dodaný tovar, správnosť a kompletnosť objednávky.

3.9           Pri použití prepravnej služby sa tovar a daňové doklady odovzdajú prepravnej službe. Po prijatí tovaru odberateľ potvrdí dodací list pracovníkovi prepravnej spoločnosti, ktorý ju doručí spoločnosti JTECHNIK.

3.10        Pri osobnom prevzatí tovaru musí odberateľ skontrolovať správnosť a kompletnosť objednávky a potvrdiť podpisom dodací list predávajúceho.

3.11        Tovar je zabalený a zabezpečený spoločnosťou JTECHNIK alebo priamo výrobcom. Odberateľ je povinný pri preberaní tovaru skontrolovať jeho neporušenosť a kompletnosť a tieto potvrdiť na prepravnom liste.

3.12        Za tovar je zodpovedná spoločnosť JTECHNIK až do jeho prevzatia odberateľom. Tovar sa považuje za prevzatý odberateľom od doby, keď spoločnosť JTECHNIK odberateľovi, jeho zástupcovi alebo dopravcovi (ktorý je považovaný za zástupcu odberateľa, bez ohľadu na to, kto platí dopravné náklady alebo poistenie tovaru počas prepravy) umožní fyzicky disponovať s tovarom v priestoroch spoločnosti JTECHNIK alebo na inom mieste, s ktorým spoločnosť JTECHNIK vysloví súhlas.

3.13        Predávajúci odošle tovar alebo ho pripraví na osobné prevzatie najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa potvrdenia objednávky, ak je tovar skladom. Ak tovar nie je skladom, predávajúci odošle tovar alebo ho pripraví na osobné prevzatie spravidla do 4 týždňov odo dňa potvrdenia objednávky. Predávajúci si vyhradzuje právo presiahnuť lehotu na dodanie tovaru v prípade, ak nastanú okolnosti na strane jeho dodávateľa, ktoré bránia včasnému dodaniu tovaru.

3.14        Ak je odberateľ v omeškaní pri osobnom prevzatí tovaru, predávajúci si môže účtovať skladné vo výške 0,1% z kúpnej ceny tovaru za každý deň omeškania.

čl. IV.     Ceny

4.1           Ceny za tovar ponúkaný predávajúcim sú stanovené na jeho webovom sídle https://sklucovadlo.sk/. Takto stanovené ceny sú záväzné pre predávajúceho a odberateľa od okamihu zaslania objednávky odberateľom.

4.2           Ceny za tovar sú uvedené v mene “Euro” a sú bez DPH / vrátane DPH. Ak sa pri niektorých produktoch nezobrazuje text s DPH, ceny sú zobrazené bez DPH.

čl. V.       Výhrada vlastníckeho práva

5.1           Odberateľ nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny.

čl. VI.     Platobné podmienky

6.1           Spoločnosť JTECHNIK umožňuje využiť jeden z nasledujúcich spôsobov platby:

a) platba na dobierku
b) platba na predfaktúru
c) platba na faktúru

6.2           platba na dobierku: Pri tomto spôsobe platby odberateľ uhrádza kúpnu cenu za tovar pri prevzatí tovaru u dopravcu v hotovosti alebo kartou.

6.3           platba na predfaktúru: Pri tomto spôsobe platby odberateľ dostáva tovar až po uhradení zálohového listu.

6.4           platba na faktúru: Pri tomto spôsobe platby je odberateľovi dodaný tovar bez predchádzajúcej platby. Odberateľ je povinný uhradiť kúpnu cenu za tovar v lehote splatnosti vyznačenej vo faktúre. Za deň úhrady faktúry sa považuje deň, kedy bola suma finančných prostriedkov pripísaná na účet predávajúceho v jeho banke. V prípade, ak je odberateľ v omeškaní s úhradou kúpnej ceny za tovar pri platbe na faktúru, predávajúci je oprávnený účtovať mu úrok z omeškania vo výške 0,03% ceny tovaru za každý deň omeškania.

čl. VII.    Práva a povinnosti predávajúceho a odberateľa

7.1           Predávajúci je okamihom potvrdenia objednávky povinný dodať v objednávke určený tovar na adresu odberateľa alebo na iné miesto určené odberateľom v objednávke alebo pripraviť tovar na jeho osobné prevzatie odberateľom v priestoroch predajného miesta spoločnosti JTECHNIK.

7.2           Predávajúci je povinný dodať objednaný tovar alebo ho pripraviť na osobné prevzatie odberateľom v lehote na prevzatie a v zmysle ustanovení podľa bodu 3.13 týchto všeobecných obchodných podmienok.

7.3           Odberateľ je povinný zaplatiť za kúpený tovar kúpnu cenu podľa čl. IV týchto všeobecných obchodných podmienok.

7.4           V prípade omeškania odberateľa s úhradou kúpnej ceny za tovar má predávajúci právo účtovať si úrok z omeškania podľa bodu 6.5 týchto všeobecných obchodných podmienok.

7.5           V prípade omeškania odberateľa s prevzatím tovaru pri osobnom prevzatí má predávajúci právo účtovať si skladné podľa bodu 3.14 týchto všeobecných obchodných podmienok.

7.6           Bez ohľadu na ostatné ustanovenia, spoločnosť JTECHNIK nezodpovedá odberateľovi za ušlý zisk, stratu príležitosti alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty vzniknuté akýmkoľvek spôsobom.

7.7           Predávajúci sa zaväzuje dodať odberateľovi len tovar, ktorý vyhovuje normám, predpisom a nariadeniam platným na území Slovenskej republiky, ktorý bude vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.

čl. VIII.  Storno poplatky

8.1           Odberateľ sa zaväzuje zaplatiť predávajúcemu storno poplatok vo výške 14,- € v prípade vyexpedovania tovaru odberateľovi, ak odberateľ tovar neprevezme od dopravcu podľa podmienok uvedených v spôsobe dodania, pokiaľ sa obe strany nedohodnú inak.

čl. IX.      Záručné lehoty a reklamačný poriadok

9.1           Na dodávaný tovar, pokiaľ nie je určené inak, je poskytovaná záručná doba v trvaní 12 mesiacov. Záručná doba začína plynúť v deň odovzdania tovaru odberateľovi.

9.2           Reklamovať je možné len tovar zakúpený a úplne zaplatený v spoločnosti JTECHNIK.

9.3           Pri uplatnení reklamácie je odberateľ povinný doručiť reklamovaný tovar čistý, mechanicky nepoškodený v originálnom balení vrátane manuálov, inštalačných médií, kópie dodacieho listu a záručného listu alebo faktúry reklamačnému technikovi.

9.4           Pri odovzdaní tovaru na reklamáciu je potrebné vyplniť „Reklamačný záznam“.

9.5           Oprávnená záručná reklamácia je bezplatná. Pri neoprávnenej reklamácii je odberateľ povinný uhradiť náklady vzniknuté riešením tejto reklamácie.

9.6           Predávajúci vydá odberateľovi doklad o prijatí tovaru na reklamáciu. Súčasťou reklamovaného tovaru musí byť aj kópia záručného listu a faktúry, prípadne iného dokladu o zakúpení a zaplatení tovaru u predávajúceho.

9.7           Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu najneskôr do 30 dní odo dňa prijatia tovaru na reklamáciu.

9.8           Spoločnosť JTECHNIK si vyhradzuje právo predĺžiť dobu na vybavenie reklamácie pri tovaroch, ktoré je potrebné zaslať na opravu výrobcovi, na dobu nevyhnutne potrebnú k tejto oprave.

čl. X.       Záručný a pozáručný servis

10.1        Spoločnosť JTECHNIK nenesie zodpovednosť a nebude plniť podmienky stanovené pre záručné reklamácie pri poruchách zapríčinených nekvalifikovanou obsluhou, použitím neoriginálneho alebo repasovaného spotrebného materiálu, neodborným zásahom do zariadenia, zavírením zariadenia alebo pri inom porušení záručných podmienok, ktoré zistí servisný technik predávajúceho. Zároveň sa odberateľ zaväzuje uhradiť spoločnosti JTECHNIK všetky náklady súvisiace s prípadným odstránením takejto závady, ktorá nebola kvalifikovaná ako záručná, ak bol odberateľ vopred oboznámený s touto skutočnosťou a cenou za odstránenie nezáručnej vady.

čl. XI.      Vyššia moc

11.1        Žiadna zo zmluvných strán nezodpovedá za nemožnosť plnenia v prípade, ak nastanú udalosti vplyvom vyššej moci.

11.2        Za udalosť vplyvom vyššej moci sa považuje udalosť, ktorú účastníci zmluvy nemohli predvídať a ktorej nemohli zabrániť ani pri vynaložení najvyššej možnej odbornej starostlivosti, a ktorá je nezávislá od ich vôle, najmä vojna, povstanie, štrajk, požiar, povodeň, zemetrasenie a iné.

11.3        V prípade, že nastane udalosť podľa bodu 11.2 týchto všeobecných zmluvných podmienok sú si zmluvné strany navzájom povinné túto skutočnosť oznámiť bez zbytočného odkladu.

11.4        Vznik neočakávaných výrobných alebo distribučných porúch oslobodzuje JTECHNIK od dohodnutých záväzkov.

čl. XII.    Ochrana osobných údajov

12.1        Všetky osobné údaje poskytnuté odberateľom v rámci objednávky výrobku prostredníctvom internetového obchodu https://sklucovadlo.sk/ sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 122/2013 Z. z.).

12.2        K poskytovaniu osobných údajov odberateľa dochádza pri vyplňovaní objednávkového formulára na webovej stránke spoločnosti JTECHNIK alebo pri použití iného prostriedku komunikácie za účelom uzavretia kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a odberateľom.

12.3        Predávajúci získava od odberateľa len osobné údaje nevyhnutné na realizáciu predaja a dodanie výrobku odberateľovi jedným zo spôsobov dodania uvedených v bode 3.5 týchto všeobecných obchodných podmienok.

12.4        Odoslaním objednávky, resp. uzatvorením kúpnej zmluvy, dáva odberateľ v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. súhlas predávajúcemu so spracovaním, zhromažďovaním a uchovávaním jeho osobných údajov v rozsahu nevyhnutnom na realizáciu predaja a dodanie výrobku odberateľovi pre účely uzavretia kúpnej zmluvy, vybavenia objednávok a súvisiacej komunikácie s odberateľom, ale aj po úspešnom vybavení objednávky pre účely plnenia zmluvy a vedenia príslušnej evidencie (napr. pri vybavovaní reklamácií, vedení účtovníctva a pod.), a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním. Odberateľ má právo na prístup k svojim osobným údajom, právo na ich opravu a aktualizáciu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom. Predávajúci neposkytuje, nezverejňuje a nesprístupňuje osobné údaje odberateľov žiadnej ďalšej osobe, s výnimkou spoločností zabezpečujúcich prepravu tovaru, ktorým sú osobné údaje odberateľov odovzdávané v minimálnom rozsahu potrebnom pre účely riadneho doručenia tovaru.

12.5        Odberateľ má podľa zákona č. 122/2013 Z. z. v súvislosti so spracovaním osobných údajov najmä nasledujúce práva:

a) vyžadovať potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o ňom spracúvané,
b) vyžadovať vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod; pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 5 je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,
c) vyžadovať vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jeho osobné údaje na spracúvanie,
d) vyžadovať vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
e) vyžadovať opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
f) vyžadovať likvidáciu jeho osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
g) vyžadovať likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
h) vyžadovať blokovanie jeho osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.

Odberateľ má právo u predávajúceho na základe písomnej žiadosti namietať voči:

a) spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,
b) využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
c) poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu.

12.6        Spoločnosť JTECHNIK, ako prevádzkovateľ, je povinná zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch, ktoré spracúva. Povinnosť mlčanlivosti trvá aj po ukončení spracúvania osobných údajov.

čl. XIII. Záverečné ustanovenia

13.1        Právne vzťahy a podmienky, ktoré nie sú výslovne upravené v týchto všeobecných obchodných podmienkach sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

13.2        Tieto všeobecné obchodné podmienky možno meniť len písomnou formou.

13.3        V prípade sporov vzniknutých z právnych vzťahov medzi odberateľom a spoločnosťou JTECHNIK je oprávnený konať a rozhodovať vecne a miestne príslušný súd. Zmluvné strany sa však zaväzujú riešiť spory vzniknuté z ich zmluvných vzťahov prednostne dohodou.

13.4        Tieto podmienky vstupujú do platnosti a účinnosti dňa 15.03.2019.

Všeobecné obchodné podmienky pre spotrebiteľov

čl. I. Všeobecné ustanovenia

1. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je

I. Základné údaje

Predávajúci :

JTECHNIK, s. r. o., Poľnohospodárska 322/20, 911 06 Trenčín, IČO: 47 013 770, DIČ: 2023743865, IČ DPH: SK2023743865, Číslo účtu:SK60 8330 0000 0029 0153 6442, Registrácia: Obch. register Okr. súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č. 27908/R

Kontaktné údaje:

Tel: + 421 944 004 112

E-mail: info@sklucovadlo.sk

(ďalej len “predávajúci”)

a

spotrebiteľom, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

Orgán dozoru:

Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj, Hurbanova 59, 911 01 Trenčín

Adresa na uplatnenie reklamácií, odstúpení od zmluvy, podnetov a sťažností:

JTECHNIK, s. r. o., Poľnohospodárska 322/20, 911 06 Trenčín, info@sklucovadlo.sk

čl. II Predmet zmluvy

Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci a spotrebiteľ uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odchylne od všeobecných obchodných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred všeobecnými obchodnými podmienkami.

Predmetom zmluvy sú len položky tovaru výslovne uvedené v kúpnej zmluve – objednávke. Množstvo, rozmery,

vlastnosti, ceny, a ostatné údaje obsiahnuté na internetových stránkach predávajúceho, katalógoch, prospektoch a iných jeho tlačovinách sú záväznými údajmi.

Predávajúci sa zaväzuje, že bude spotrebiteľovi dodávať:

– tovar bez vád v súlade so špecifikáciou alebo s vlastnosťami obvyklými pre daný druh tovaru,

– tovar vyhovujúci normám, predpisom a nariadeniam platným na území Slovenskej republiky,

– tovar vybavený slovenskými návodmi k obsluhe, použitiu, bezpečnostnými upozorneniami, záručnými listami a

zoznamami pozáručných opravovní, ak je to pre daný druh tovaru obvyklé.

Zmluvné strany sa dohodli, že spotrebiteľ odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s tým, že tieto všeobecné obchodné podmienky a ich podmienky a ustanovenia sa budú vzťahovať na všetky kúpne zmluvy, uzavreté na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci, na základe ktorej predávajúci dodá tovar prezentovaný na predmetnej internetovej stránke spotrebiteľovi  (ďalej len “kúpna zmluva”) a na všetky vzťahy medzi predávajúcim a spotrebiteľom, vzniknuté najmä pri uzatváraní kúpnej zmluvy a reklamácii tovaru.

čl. III. Storno objednávky

Storno objednávky zo strany spotrebiteľa:

Spotrebiteľ má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením. Spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

Ak predávajúci včas a riadne poskytol spotrebiteľovi informácie o práve odstúpiť od zmluvy podľa § 3 ods. 1 písm. h) Zákona č.102/2014 Z.z., spotrebiteľ je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.

Predávajúci uplatní právo na úhradu škody hlavne v prípade nákupu tovaru “na objednávku”, ktorý bolo nutné na želanie spotrebiteľa zaobstarať alebo v prípade, že v súvislosti so zaistením tovaru došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov. Storno poplatok môže byť do výšky zaobstaravacích nákladov tovaru.

Storno objednávky zo strany predávajúceho:

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

– objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný spotrebiteľ, spotrebiteľ neodpovedá na e-maily atď.).

čl. IV. Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy

1. Kúpna zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy (objednávky) spotrebiteľa predávajúcim vo forme e-mailovej správy spotrebiteľa zaslaného predávajúcemu alebo vo forme spotrebiteľa vyplneného a odoslaného formulára na internetovej stránke predávajúceho alebo vo forme telefonickej objednávky spotrebiteľa predávajúcemu (ďalej len “objednávka”).

2. Záväzným akceptovaním objednávky spotrebiteľa predávajúcim je telefonické alebo emailové potvrdenie alebo potvrdenie prostredníctvom súkromnej správy predávajúcim spotrebiteľovi o akceptovaní objednávky po predchádzajúcom prijatí objednávky spotrebiteľom označené ako “potvrdenie objednávky”.

3. Záväzné akceptovanie objednávky obsahuje údaje o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru a/alebo iných služieb, názov a údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný a údaje o cene, podmienkach, spôsobe a termíne prepravy tovaru do dohodnutého miesta doručenia tovaru pre spotrebiteľa, prípadne iné údaje.

čl. V. Práva a povinnosti predávajúceho

1. Predávajúci je povinný:

a. dodať na základe objednávky potvrdenej predávajúcim spotrebiteľovi tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu,

b. zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal povinnosti ustanovené v platných právnych predpisoch SR,

c. odovzdať spotrebiteľovi najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo aj elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi (údaje o vlastnostiach tovaru, návody na montáž, obsluhu , použite, údržbu, bezpečnostné upozornenia v slovenskom jazyku, formulár na odstúpenie od zmluvy, záručný list/ ak je požadovaný spotrebiteľom, resp. ak predávajúci poskytne dlhšiu záručnú dobu ako je zákonná záručná doba/ doklad o kúpe tovaru).

2. Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od spotrebiteľa za dodaný tovar.

čl. VI. Práva a povinnosti spotrebiteľa

1. Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu písomne odstúpiť od zmluvy v lehote do štrnástich dní (Zákon č.

102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho) odo dňa prevzatia tovaru alebo uzavretia zmluvy o poskytnutí služby. Odstúpením spotrebiteľa od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje.

2. Spotrebiteľ v lehote štrnástich dní odo dňa odstúpenia od zmluvy vráti tovar predávajúcemu bez ohľadu na to, či tovar bol použitý alebo má chyby. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.

3. Spotrebiteľ je povinný:

a. prevziať zakúpený alebo objednaný tovar,

b. zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru,

c. potvrdiť prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby.

4. Spotrebiteľ má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky.

čl. VII. Dodacie podmienky

1. Spôsoby dodania tovaru

Dodanie tovaru je možné nasledujúcim spôsobom:

– doručovanie kuriérom

– osobný odber v dohodnutom čase (JTECHNIK, s. r. o., Poľnohospodárska 322/20, 911 06 Trenčín)

2. Platenie

Spotrebiteľ je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú v kúpnej zmluve v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy vrátane nákladov na doručenie tovaru (ďalej len “kúpna cena”) podľa zák.č.18/1996 Z.z. v platnom znení formou:

– v hotovosti alebo kartou priamo kuriérovi, doručovateľovi,

– bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho.

3. V prípade, ak spotrebiteľ zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho IBAN: SK60 8330 0000 0029 0153 6442, VS: číslo objednávky.

4. Spotrebiteľ je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote podľa kúpnej zmluvy, najneskôr však pri prevzatí tovaru.

5. V prípade, ak spotrebiteľ zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve, spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a požadovať vrátenie kúpnej ceny len v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

6. V prípade ak spotrebiteľ odstúpi od kúpnej zmluvy po odovzdaní tovaru tretej osobe na prepravu tovaru predávajúci má nárok na náhradu nákladov od spotrebiteľa na objednanie a prepravu tovaru.

7. V prípade, ak spotrebiteľ nezaplatí predávajúcemu celú kúpnu cenu pri prevzatí tovaru, zmluvné strany sa dohodli, že predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a požadovať od spotrebiteľa náhradu za vzniknuté náklady na objednanie a dodávku nezaplateného tovaru.

8. Náklady spojené s vynáškou nie sú zahrnuté v kúpnej cene tovaru a predávajúci tieto služby nie je povinný spotrebiteľovi poskytnúť.

9. Ceny tovaru uvedené na internetových stránkach predávajúceho sú platné v okamihu objednania tovaru. Ceny uvedené v tlačenom cenníku predávajúceho sú platné do vydania nového cenníku.

10. Kúpna cena bude považovaná za zaplatenú pripísaním celej kúpnej ceny na účet predávajúceho, v prípade platby prevodom na účet predávajúceho, alebo uhradením hotovosti kuriérovi .

11. Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo k tovaru až do úplného zaplatenia kúpnej ceny.

12. Doklad o kúpe vystavený na základe kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a spotrebiteľom je súčasne daňovým dokladom.

13. Prevzatie tovaru spotrebiteľom je zásadne možné až po jeho úplnom zaplatení, pokiaľ nie je dohodnuté inak.

14. K cene tovaru je pripočítaná cena prepravy tovaru, tak ako je vyššie uvedené v bode 7.2.

15. Tovar je predávaný podľa vystavených vzorov, katalógov, typových listov a vzorkovníkov predávajúceho

umiestnených na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

16. Ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú inak, predávajúci je povinný objednávku spotrebiteľa splniť do 14 dní od jej doručenia ak je tovar skladom. Ak tovar nie je skladom, predávajúci odošle tovar alebo ho pripraví na osobné prevzatie spravidla do 4 týždňov odo dňa potvrdenia objednávky. Predávajúci si vyhradzuje právo presiahnuť lehotu na dodanie tovaru v prípade, ak nastanú okolnosti na strane jeho dodávateľa, ktoré bránia včasnému dodaniu tovaru

17. Spotrebiteľ prevezme tovar v mieste, ktoré je uvedené v akceptácii objednávky spotrebiteľa predávajúcim.

18. Množstvo, rozmery a ostatné údaje o vlastnostiach tovarov obsiahnuté v katalógoch, prospektoch a iných

písomnostiach predávajúceho umiestnenými na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho sú záväznými údajmi.

19. Miestom dodania tovaru je miesto uvedené v akceptácii objednávky predávajúcim, ak sa zmluvné strany nedohodnú v kúpnej zmluve inak.

20.V prípade, ak predávajúci dopraví tovar spotrebiteľovi na miesto určené v kúpnej zmluve spotrebiteľom, spotrebiteľ prevezme tovar osobne alebo zabezpečí, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve a podpísať protokol o doručení a odovzdaní tovaru. Tretia osoba splnomocnená na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve je povinná predložiť predávajúcemu originál alebo kópiu kúpnej zmluvy a dokladu o zaplatení tovaru a písomné plno mocenstvo. Ak bude potrebné dodávku tovaru opakovať z dôvodu neprítomnosti spotrebiteľa na mieste určenom v kúpnej zmluve, všetky náklady s tým vzniknuté hradí spotrebiteľ, a to najmä opakované dodanie tovaru na miesto určenia v kúpnej zmluve. Tovar sa považuje za dodaný okamihom doručenia tovaru na adresu uvedenú v záväznej akceptácii objednávky a prevzatý okamihom fyzického prevzatia tovaru spotrebiteľom, resp. jeho oprávneným zástupcom alebo odmietnutím prevzatia tovaru, ktoré dopravca vyznačí v protokole o doručení a odovzdaní tovaru.

21. Spotrebiteľ skontroluje zásielku hneď po doručení. V prípade, že spotrebiteľ zistí, že obal tovaru je mechanicky poškodený, túto skutočnosť oznámi dopravcovi. Spotrebiteľ sa môže rozhodnúť tovar v poškodenom obale neprevziať. Dopravu tovaru zabezpečuje predávajúci. V prípade, že je dodaný poškodený tovar, spotrebiteľ uplatní u predávajúceho reklamáciu tovaru, resp. odstúpenie od zmluvy u spotrebiteľa.

23. Ak predávajúci nesplní zmluvu, pretože objednaný tovar nemôže dodať alebo službu poskytnúť, je povinný o tom bezodkladne informovať spotrebiteľa a do 14 dní mu vrátiť cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok, ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú na náhradnom plnení. Ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú na náhradnom plnení, predávajúci je povinný nahradiť všetky preukázané náklady, ktoré spotrebiteľ vynaložil na objednanie tovaru alebo služieb. Pri náhradnom plnení je predávajúci povinný spotrebiteľovi dodať tovar alebo poskytnúť službu v rovnakej kvalite a cene.

čl VIII. Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare

Spotrebiteľ nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.

čl. IX. Autorské práva

Autorské práva sa riadia zákonom č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon

čl. X. Osobné a platobné údaje a ich ochrana

1. Zmluvné strany sa dohodli, že spotrebiteľ v prípade, že je fyzickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a emailovú adresu.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že spotrebiteľ v prípade, že je právnickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, DIČ, IČ DPH, číslo telefónu a emailovú adresu.

3. Spotrebiteľ vyhlasuje, že súhlasí v zmysle  zákona 8/1018 o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch.

Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi spotrebiteľa zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

Spotrebiteľ udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu 5 rokov. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže spotrebiteľ kedykoľvek odvolať kedykoľvek písomnou formou.

4. Predávajúci neprichádza do kontaktu s informáciami o platobných kartách ani s informáciami o prihlasovacích menách ani heslách ani kódoch zadávaných spotrebiteľom pri platbe za tovar. Za ochranu týchto údajov sú v plnom rozsahu zodpovední prevádzkovatelia platobných brán.

čl. XI. Oboznámenie so spracúvaním osobných údajov

Viď, Ochrana osobných údajov

čl. XII. Odstúpenie od zmluvy

1. Spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 14 dní odo dňa prevzatia tovaru bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Predávajúci je povinný prevziať tovar a vrátiť spotrebiteľovi najneskôr v lehote 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy a vrátenia tovaru predávajúcemu cenu zaplatenú za tovar. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ. Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:

a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,

b) predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,

c) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,

d) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,

e) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z

hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený, Strana 8 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 102/2014 Z. z.

f) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,

g) predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,

h) vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal,

i) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,

j) predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v

ochrannom obale,

k) poskytnutie ubytovacích služieb na iný ako ubytovací účel, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie

stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa

predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,

l) poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným

súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

2. Odstúpenie od zmluvy spotrebiteľ urobí písomnou formou. Do odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa prechádzajúceho bodu týchto všeobecných obchodných podmienok spotrebiteľ uvedie identifikáciu spotrebiteľa, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie, najmä číslo účtu a poštovú adresu.

Zároveň s odstúpením od kúpnej zmluvy je povinný predložiť /zaslať/ predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu, záručného listu, originálu dokladu o zaplatení. V prípade, že spotrebiteľ odstúpi od zmluvy a predloží/zašle/ predávajúcemu tovar, ktorý mohol byť primerane použitý, nachádza sa v obale tovar nepoškodzujúcom a je úplný, vráti predávajúci spotrebiteľovi už zaplatenú kúpnu cenu za tovar uvedenú v záväznom akceptovaní objednávky  v lehote 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet spotrebiteľa určený spotrebiteľom.

3. Predávajúci vráti pri platnom odstúpení od zmluvy spotrebiteľovi kúpnu cenu vrátane nákladov, ktoré spotrebiteľ vynaložil v súvislosti s objednaním a doručením tovaru, ak spotrebiteľ spolu s tovarom predloží predávajúcemu písomné doklady o vynaložených nákladoch, ktoré spotrebiteľ vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru.

Za tovar plne zodpovedajúci kvalitatívnym požiadavkám sa považuje tovar rovnakej alebo podobnej charakteristiky, aká je uvedená v ponuke tovaru na internetovej stránke predávajúceho.

čl. XIII. Zachovanie mlčanlivosti

Spotrebiteľ je povinný bezpodmienečne zachovať mlčanlivosť o všetkých informáciách, ktoré sú mu sprístupnené v súvislosti s dodávkami od predávajúceho, a ktoré môže považovať s ohľadom na okolnosti jednoznačne za obchodné alebo firemné tajomstvo. a ktoré majú byť zachované ako dôverné, s výnimkou informácií, ktoré sú známe z verejných zdrojov.

čl. XIV. Záverečné ustanovenia

1. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného

oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

2. V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.

3. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná vo forme e-mailových správ.

4. Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia

nasledujúcich zákonov a nariadení:

a. Zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy

uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení

niektorých zákonov

b. Zákon č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. (v znení platných noviel),

c. Zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o

priestupkoch (v znení platných noviel),

d. Zákon č. 40/1964 Z.z. Občiansky zákonník (v znení platných noviel).

5. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči spotrebiteľovi uzavretím kúpnej zmluvy.

6. Ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu podľa § 10 ods. 3, zákona a ak odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.,

7. Spotrebiteľ je prípadne povinný uhradiť predávajúcemu cenu za skutočne poskytnuté plnenie podľa § 10 ods. 5, zákona ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy o službách po tom, čo udelil predávajúcemu výslovný súhlas podľa § 4 ods. 6, zákona

8. Predávajúci dodržiava kódex správania, a spotrebiteľ sa môže s nimi oboznámiť na emailovú požiadavku od predávajúceho.

POUČENIE O UPLATNENÍ PRÁVA SPOTREBITEĽA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

1. Právo na odstúpenie od zmluvy.

Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.

Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa prevzatia výrobku.

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou, faxom alebo e-mailom) na adrese: info@sklucovadlo.sk.

Na tento účel môžete použiť formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý sa nachádza na stránke: https://sklucovadlo.sk/wp-content/uploads/2019/03/odstupenie_od_zmluvy.pdf

Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy.

Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov. Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu .

3. Ak máte záujem, môžete vyplniť a zaslať vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy alebo akékoľvek iné jednoznačné vyhlásenie o odstúpení od zmluvy aj elektronicky prostredníctvom našej internetovej stránky: https://sklucovadlo.sk/formular-na-odstupenie-od-zmluvy/. Ak využijete túto možnosť, prijatie odstúpenia od zmluvy Vám bezodkladne potvrdíme na trvanlivom nosiči (napríklad e-mailom).

4. Zašlite nám tovar späť alebo ho prineste na našu adresu najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty. Zodpovedáte iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

5. Informácie uvedené v tomto poučení tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a môžu byť zmenené iba s výslovným súhlasom oboch zmluvných strán.

6. Spotrebiteľ odoslaním objednávky a stlačením tlačítka „objednávka s povinnosťou platby“ výslovne potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť cenu.

7. Predávajúci bezodkladne po uzavretí zmluvy uzavretej na diaľku, najneskôr spolu s dodaním tovaru, poskytuje

spotrebiteľovi potvrdenie o uzavretí zmluvy na trvanlivom nosiči.

Potvrdenie obsahuje:

– všetky informácie uvedené v § 3 ods. 1, zákona ak predávajúci neposkytol tieto informácie spotrebiteľovi na trvanlivom nosiči už pred uzavretím zmluvy uzavretej na diaľku.

8. Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na

odstúpenie od zmluvy.

9. Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy podľa § 7 ods. 1 zákona u predávajúceho v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči; ak bola zmluva uzavretá ústne, na uplatnenie práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy stačí akékoľvek jednoznačne formulované vyhlásenie spotrebiteľa vyjadrujúce jeho vôľu odstúpiť od zmluvy. Spotrebiteľ môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy ktorý mu odovzdal predávajúci.

10. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty podľa § 7 ods. 1 zákona.

11. Dôkazné bremeno o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy znáša spotrebiteľ.

Povinnosti predávajúceho pri odstúpení od zmluvy

1. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov; tým nie je dotknuté ustanovenie § 8 ods. 5.zákona.

2. Predávajúci je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby podľa odseku 1 rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo spotrebiteľa dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým spotrebiteľovi nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.

3. Predávajúci nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob

doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.

4. Ak na základe zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho bol tovar dodaný spotrebiteľovi

domov v čase uzavretia zmluvy a vzhľadom na jeho povahu nie je možné tovar odoslať späť predávajúcemu poštou, predávajúci je povinný zabezpečiť vyzdvihnutie tovaru na svoje náklady v lehote podľa odseku 1.

5. Pri odstúpení od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby podľa odseku 1 pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť

predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

Povinnosti a oprávnenia spotrebiteľa pri odstúpení od zmluvy

1. Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať

predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

2. Spotrebiteľ je oprávnený vrátenie tovaru, ktorý nadobudol na základe zmluvy uzavretej počas predajnej akcie alebo v súvislosti s ňou, predávajúcemu odoprieť až do doby, keď predávajúci spotrebiteľovi vráti zaplatenú cenu alebo preddavok za tovar alebo službu.

3. Pri odstúpení od zmluvy znáša spotrebiteľ iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci súhlasil, že ich bude znášať sám, alebo ak si nesplnil povinnosť podľa § 3 ods. 1 písm. i) zákona.

4. Spotrebiteľ zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Spotrebiteľ nezodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ak si predávajúci nesplnil informačnú povinnosť o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy podľa § 3 ods. 1 písm. h) zákona.

V Trenčíne, dňa 15.03.2019